Uslovi Koršćenja

Ovi Uslovi uređuju vaš pristup i korišćenje svih sadržaja, proizvoda i usluga dostupnih na veb sajtu https://www.vasamedicinskasestra.rs („Usluga“) koji je u vlasništvu Vaša Medicinska Sestra („mi“, „nama“, „naš“).

Vaš pristup našim uslugama zavisi od vašeg prihvatanja, bez izmena, svih ovde sadržanih uslova i svih drugih pravila i politika koje objavimo, kao i onih koje možemo objaviti povremeno.

Molimo vas da pažljivo pročitate Sporazum pre pristupa ili korišćenja naših Usluga. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kojeg dela naših Usluga, slažete se sa ovim Uslovima. Ako se ne slažete s bilo kojim delom uslova Sporazuma, onda ne možete pristupiti ili koristiti naše Usluge.

Intelektualna svojina

Sporazum ne prenosi od Nas ka vama nikakvu našu ili treće strane intelektualnu svojinu, i sva prava, titularna prava i interes u vezi sa takvom svojinom će ostati (između strana) isključivo kod Vaša Medicinska Sestra i njenih davaoca licence.

Usluge trećih strana

Korišćenjem Usluga, možete koristiti usluge, proizvode, softver, ugradnje ili aplikacije koje je razvila treća strana („Usluge trećih strana“).

Ako koristite bilo koje Usluge trećih strana, razumete da:

Svaka upotreba Usluge treće strane je na vašu vlastitu odgovornost, i mi nećemo biti odgovorni ili obavezni prema bilo kome zbog veb sajtova ili Usluga trećih strana.
Priznajete i slažete se da Mi nećemo biti odgovorni ili obavezni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je izazvan ili za koji se tvrdi da je izazvan upotrebom bilo kojeg takvog sadržaja, dobara ili usluga dostupnih na ili putem takvih veb sajtova ili usluga.

Nalozi

Gde god je korišćenje bilo kog dela naših Usluga vezano za nalog, slažete se da ćete nam pružiti potpune i tačne informacije prilikom registracije naloga.

Bićete isključivo odgovorni i obavezni za svaku aktivnost koja se događa pod vašim nalogom. Odgovorni ste za ažuriranje informacija vašeg naloga i za čuvanje vaše lozinke.

Odgovorni ste za očuvanje sigurnosti vašeg naloga kojim pristupate Usluzi. Ne smete deliti ili zloupotrebljavati vaše pristupne podatke. Morate nas odmah obavestiti o svakoj neovlašćenoj upotrebi vašeg naloga ili ako saznate za bilo koji drugi bezbednosni prekršaj.

Raskid

Možemo prekinuti ili obustaviti vaš pristup svim ili bilo kojem delu naših Usluga u bilo kojem trenutku, s razlogom ili bez njega, s obaveštenjem ili bez njega, sa trenutnim dejstvom.

Ako želite raskinuti Sporazum ili vaš nalog kod Vaša Medicinska Sestra, jednostavno možete prestati koristiti naše Usluge.

Sve odredbe Sporazuma koje po svojoj prirodi treba da opstanu nakon raskida opstaće nakon raskida, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanju od garancija, obeštećenju i ograničenju odgovornosti.

Odricanje

Naše Usluge se pružaju „KAKO JESTE“ i „KAKO SU DOSTUPNE“. Vaša Medicinska Sestra i njeni dobavljači i davaoci licence ovim putem odriču sve garancije bilo koje vrste, izričite ili podrazumevane, uključujući, bez ograničenja, garancije prodajne sposobnosti, prikladnosti za određenu svrhu i nepovredivosti. Ni Vaša Medicinska Sestra, ni njeni dobavljači i davaoci licence, ne daju garanciju da će naše Usluge biti bez grešaka ili da će pristup istima biti neprekidan ili nesmetan. Razumete da preuzimate sadržaj ili usluge putem naših Usluga na vlastitu odgovornost i rizik.

Nadležnost i važeći zakon

Osim ako važeći zakon drugačije ne propisuje, Sporazum i svaki pristup ili korišćenje naših Usluga biće uređen zakonima Srbije.

Odgovarajući sud za sve sporove koji proizlaze iz ili su u vezi sa Sporazumom i bilo kojim pristupom ili korišćenjem naših Usluga biće državni i federalni sudovi locirani u Srbiji.

Promene

Vaša Medicinska Sestra zadržava pravo da po svojoj isključivoj diskreciji izmeni ili zameni ove Uslove u bilo kojem trenutku.

Ako napravimo materijalne promene, obavestićemo vas objavljivanjem na našem veb sajtu, ili slanjem e-pošte ili drugog obaveštenja pre nego što promene stupe na snagu. Obaveštenje će odrediti razuman period nakon kojeg će novi uslovi stupiti na snagu.

Ako se ne slažete s našim promenama, trebali biste prestati koristiti naše Usluge unutar određenog perioda obaveštenja, ili kada promene stupe na snagu.

Vaše kontinuirano korišćenje naših Usluga biće predmet novih uslova.

Scroll to Top